OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

ZUŠ  Velké Kapušany

Oznamy a novinky

Milí Rodičia!
Riaditeľka školy Vám oznamuje, že
od pondelka 28.2.2022 sa obnovuje prezečné vyučovanie vo všetkých odboroch.
Rozvrh hodín Hudobnej náuky ostáva tak, ako to bolo v septembri.

Vážení Rodičia!

Riaditeľka školy Vám oznamuje, že od 26.1.2022 (streda) až do odvolania, Základná umelecká škola sa prechádza na dištančné (online) vyučovanie.

 

 

 

Riaditeĺka školy oznamuje rodičom, že dňom 10. januára sa obnovuje prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore v individuálnych predmetoch. Hudobné náuky, výtvarný a tanečný odbor ostávajú v dištančnej forme dokiaĺ sa nespustí covid automat a to najskôr 18. januára 2022.

 

 

 

Talentove skusky do hudobneho a tanecneho odboru sa uskutocnia 26.a 27.augusta 2021 vo stvrtok a v piatok od 12,30 do 16,30 a do vytvarneho odboru 30.a 31.augusta 2021 v pondelok a v utorok tie iste casy.

 

 
 
Milí Rodičia!
Riaditeľka ZUŠ oznamuje, že od 1. marca 2021 vyučovanie prebieha naďalej dištančnou (online) formou.
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           Milí rodičia!

 

Prosíme Vás, aby žiaci prichádzali na zápis s vyplneným dotazníkom a čestným vyhlásením.

Za porozumenie ďakujeme!

Tu stiahnut zápis.

https://hudobna-nauka-hravo7.webnode.sk/novinky/?fbclid=IwAR1evbT-AkRTiVpg0ZV1p-VjLcaRqRqRx2J4XuvcTwx9M5NruHgfg8oiPhk

Vážení rodičia!

Ak má vaše dieťa záujem o štúdium na umeleckej škole, vyplňte prihlášku a pošlite na mailovú adresu školy zuskapusany@zoznam.sk. V priebehu mesiaca jún vám budú zaslané pokyny ohľadom talentových skúšok. V hudobnom odbore sa vaše deti môžu prihlásiť na spev, hru na klavíri a keyboarde, hru na husliach, hru na gitare, hru na dychové nástroje. Okrem hudobného odboru sa deti môžu prihlásiť aj do výtvarného odboru a tanečného odboru. Prihlášky posielajte do konca mája 2020.

S pozdravom Mgr. Ingrid Tóthová, riaditeľka školy.

 

Tisztelt Szülők!

Amennyiben szeretnék, hogy gyerekük művészeti iskolában tanuljon, kérem töltsék ki a felvételi kérvényt és küldjék el a zuskapusany@zoznam.sk.  e mail címre. Június hónapban tájékoztatást kapnak a felvételi részleteiről. Zene szakirányban következő tanulmányokat választhatják: ének, zongora, keyboard, hegedű, gitár és fúvós hangszerek. Ezen kívül képzőművészeti és tánc szakirányt is választhatnak. A kérvényeket kérjük 2020 május végéig szíveskedjenek elküldeni.

 

 

Üdvözlettel Mgr. Tóth Ingrid igazgatónő


 

                              

 

 

 

 

Milí Rodičia!

Oznamujeme Vám, že dňa 27. októbra 2016 (štvrtok) o 17:00 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie.

Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy 2016 október 27-én (csütörtök) 17:00-tól szülői értekezletet tartunk.

 

         Zápis žiakov na rok   2016-2017  sa uskutoční  5.9.2016  od   9.00 do 14.00 h. 

 

 

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy

Riaditeľstvo ZUŠ P.O.Hviezdoslava 1643/62 vo Veľkých Kapušanoch v súlade s § 5  ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o ZUŠ v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a tanečného odboru na školský rok 2016/2017.

Termíny konania prijímacích talentových skúšok:

25. a 26.máj 2016 od 13,00 do 18,00 hod.

Miesto: budova Základnej umeleckej školy

Podmienky:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Prijímacie skúšky sa konajú v hudobnom odbore do týchto študijných zameraní:

Hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na husliach, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne a spev.

Kritériá prijímacích talentových skúšok:

Hudobný odbor

1.     Skúška intonácie – spev piesne podľa vlastného výberu

2.      Skúška rytmu – zopakovanie rytmického motívu – jednoduchý rytmus

3.      Hudobná pamäť – zopakovanie jednoduchých intonačných a rytmických motívov

4.     Psychosomatické predpoklady

Výtvarný odbor

1.     Kresba – hodnotí sa umiestnenie motívu do formátu, proporcie

2.     Práca s farebnou kompozíciou – využitie palety farieb

3.     Práca s fantáziou – miera vlastnej invencie

4.     Psychosomatické predpoklady

Tanečný odbor

1.     Pohybové nadanie, pohyblivosť a pohybový rozsah

2.     Rytmus – vytlieskanie  jednoduchých rytmov

3.     Psychosomatické predpoklady

Pre všetky odbory platí:

-        Pri bodovom hodnotení sa berie do úvahy vek dieťaťa

-        Každé z kritérií je ohodnotené 1 – 10 bodmi

-        Uchádzač môže získať maximálne 40 bodov, ak získal 30 bodov a menej ( v Tanečnom odbore 20 bodov a menej), nevykonal úspešne prijímaciu talentovú skúšku

-        Uchádzač, ktorý vykoná prijímaciu talentovú skúšku, bude zaradený do štúdia na základe počtu získaných bodov a podľa voľných miest v jednotlivých triedach.

 

 

 

Mgr. Ingrid Tóthová

   Riaditeľka školy                       

                              

 

 

Základná Umelecká Škola Velké Kapušany